A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Poradnia Pruszcz
Poradnia Pruszcz
BIP.gov.pl

  Przedmiot działalności

  Przedmiot działalności

  Poradnia udziela dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poradnia obejmuje swym działaniem placówki oświatowe z terenu Powiatu Gdańskiego. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

  Kompetencje Poradni:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
   i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  •  organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • wydawanie opinii o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem,
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób  niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Badowski
  Publikacja dnia: 30.11.2018
  Podpisał: Piotr Badowski
  Dokument z dnia: 30.11.2018
  Dokument oglądany razy: 109
MegaBIP free (2.09)